🇬🇧TERMS AND CONDITIONS
Please read terms and conditions prior to booking and payment at Czech Courses language school carefully.
🇨🇿 Pro Obchodní podmínky v českém jazyce pokračujte na konec stránky.

1. The Czech Courses language school offers courses of all levels in group, individual, in-company or online courses. Students book their spots in courses online or in person in the Czech Courses office.

2. Students can take part in a Free Trial Lesson in any of our running courses. No Free Trial Lesson is possible at the start of a new course.

3. All fees are payable in full prior to the start of the course in cash, by card, benefit points, bitcoins, PayPal, TransferWise or by bank transfer. The course must be paid in full within 3 working days from the booking and before the commencement of the course at the latest.

4. If the payment for a booked spot is not made within 3 working days from the booking or before the commencement of the course, the place might be offered to another student. The school has no obligation to inform the student of such a cancellation.

5. Fees are not transferable and cannot be used as credit for upcoming courses.

6. You may cancel your enrolment at any time prior to the commencement of your course. The following cancellation fees will apply:
- 28 days or more before course commencement: 10 % of the total fees
- between 15 and 27 days before commencement: 25 % of the total fees
- between 2 and 14 days before commencement: 50 % of the total fees
- 1 day before course commencement: 90 % of the total fee
- thereafter, 100 % of the total fees are required

If you should cancel/withdraw after the commencement of your course, no refund will be made.

7. The minimum number of participants is 4. Under the rare circumstances the school is unable to create a group course due to insufficient number of students at the same level and therefore cancel the course, all fees paid for Czech Courses services will be refunded.

8. Any group lesson cancelled by a student (with a 24-hour written notice) can be made up for in the prepaid course period with another group of the same or similar level. The course cannot be prolonged by the classes missed.
a) The school cannot guarantee a make-up class of your specific level or at times suitable for you.
b) Make-up classes are a bonus to our students. Therefore, missed classes can neither be refunded nor attended after your course cycle has finished.
c) Make-up classes can only be made up for in the period of your current course duration.
d) Once your make-up class date is fixed, it cannot be changed to another date.
e) If you do not turn up for your booked make-up class, the missed lesson is lost.
f) The lesson has to be booked at least 24 hours before the start of your make-up class.
g) If you cannot attend the in-class course due to health reasons, please book an online make-up class instead.
h) Your make-up tutor will send you a link for your online lesson 1 minute before the lesson starts.

9. Individual lessons cancelled with less than 24-hour written notice cannot be substituted and are considered passed.

10. Individual students have a period of 3 months in which the individual 10-lesson pack needs to be completed.

11. Czech Courses have implemented a zero-tolerance policy for any aggressive and violent behaviour.
Any signs of physical, verbal, or written abusive behaviour towards employees or students based on age, gender, sex, nationality, social background, etc. will lead to immediate termination of the course. In such a case, no refund will be made.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

🇨🇿OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prosím, přečtěte si pečlivě smluvní podmínky rezervací a studia v kurzech jazykové školy Czech Courses.

1. Jazyková škola Czech Courses nabízí kurzy všech úrovní ve skupinových, individuálních, firemních nebo online kurzech. Studenti si rezervují své místo v kurzech online nebo osobně v kanceláři Czech Courses.

2. Studenti se mohou zúčastnit zkušební lekce zdarma v kterémkoli probíhajícím kurzu. Zkušební lekce není možná na začátku nového kurzu.

3. Kurzovné je třeba uhradit v plné výši před začátkem kurzu hotově, kartou, benefit body, bitcoiny, službami PayPal, TransferWise nebo bankovním převodem. Kurz musí být zaplacen v plné výši do 3 pracovních dnů od rezervace a nejpozději v den zahájení kurzu.

4. Pokud platba za rezervované místo není uhrazena do 3 pracovních dnů od rezervace nebo před zahájením kurzu, místo může být nabídnuto jinému studentovi. Škola nemá povinnost studenta o zrušení rezervace informovat.

5. Kurzovné není přenosné a nelze je použít jako kredit na budoucí kurzy.

6. Svou registraci můžete kdykoli před zahájením kurzu zrušit.

Platí následující storno poplatky:
- 28 a více dní před zahájením kurzu: 10 % z celkového kurzovného
- mezi 15 a 27 dny před zahájením: 25 % z celkového kurzovného
- mezi 2 a 14 dny před zahájením: 50 % z celkového kurzovného
- 1 den před zahájením kurzu: 90 % z celkového kurzovného
- po zahájení kurzu: 100 % z celkového kurzovného

Pokud student po zahájení kurzu rezervaci zruší, nebo se rozhodne z kurzu odejít, nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

7. Minimální počet studentů ve skupinovém kurzu je 4. V mimořádných případech, kdy škola není schopna otevřít skupinový kurz kvůli nedostatečnému počtu studentů na stejné úrovni a je nucena kurz zavřít, budou vráceny všechny poplatky uhrazené za služby Czech Courses v plné výši.

8. Pokud student písemně zruší skupinovou lekci s 24hodinovým předstihem, může si lekci nahradit v kurzu s jinou skupinou stejné nebo podobné úrovně, a to do konce období, kdy má předplacený svůj kurz. Kurz nemůže být prodloužen o zmeškané hodiny.

a) Škola nemůže garantovat nahrazení lekce ve specifické úrovni nebo v nejvhodnějším čase.
b) Zmeškané lekce nemohou být refundovány, ani prodlužovány mimo období předplaceného cyklu.
c) Nahrazované lekce mohou být nahrazeny pouze v období trvání vašeho současného kurzu.
d) Jakmile potvrdíte datum vaší nahrazované lekce, nemůže být datum změněno na jiný termín.
e) Pokud se rezervované nahrazované lekce nezúčastníte, nahrazovaná hodina tak propadá.
f) Nahrazovaná lekce musí být rezervována nejpozději 24 hodin před jejím začátkem.
g) Pokud nemůžete přijít na lekci prezenčního kurzu z důvodu zdravotních komplikací, rezervujte si ,prosím, nahrazovanou lekci online.
h) Lektor nahrazované lekce vám zašle odkaz na online lekci 1 minutu před začátkem hodiny.

9. Individuální lekce zrušené s méně než 24hodinovým písemným upozorněním nemohou být nahrazeny a považují se za absolvované.

10. Individuální studenti mají období 3 měsíců na to, aby využili svůj balíček 10 lekcí.

11. Czech Courses se hlásí k nulové toleranci k jakémukoli agresivnímu a násilnému chování. Agresivní fyzické, slovní nebo písemné chování vůči zaměstnancům a studentům školy založené na věku, pohlaví, sexuální orientaci, sociálním postavení, původu atd. vedou k okamžitému ukončení účasti v kurzu bez náhrady.